Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY

Alle persoonsgegevens en eventuele foto's zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Niet ingewikkeld geeft enkel advies. De ouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult. Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigt te worden via contactformulier, mail, whats app of messenger. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult. Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorg vragende problematiek heeft (gehad), dient dit voorafgaand aan het consult gemeld te worden aan Niet Ingewikkeld. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg. Niet Ingewikkeld behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten in geval van ziekte of overmacht. Consulten die aan huis gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoudt Niet Ingewikkeld het recht het consult te annuleren met behoud van betaling. Het advies gegeven in een persoonlijk consult is niet overdraagbaar aan derden.

Verhuur doeken / dragers

De doeken en dragers mogen vrij gebruikt worden door de huurder zolang dat binnen de gebruiksnormen van het product in kwestie valt (voorschriften vermeldt op de drager zelf, de gebruiksaanwijzing of website van de fabrikant). De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen. De huurder dient verantwoord om te gaan met de producten en een goede en veilige opslag te garanderen. Niet Ingewikkeld is nimmer aansprakelijk voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen. Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten. Niet Ingewikkeld verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze beschikbaar te stellen voor verhuur. Desalniettemin rust het gebruik van de uitgeleende goederen uitsluitend en te allen tijde op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent de doek/drager in goede staat te hebben ontvangen. Indien een drager/doek beschadigd wordt ontvangen door de huurder, dient de huurder meteen Niet Ingewikkeld op de hoogte te stellen en de drager/doek niet te gebruiken. Roken in en bij de doeken en dragers is niet toegestaan! Huisdieren zoveel mogelijk weghouden van de doek of drager. Wassen dient enkel na overleg te gebeuren. De huurprijs bedraagt € 7,50,- per week en wordt betaald bij inlevering van de doek of drager. De huurperiode verloopt altijd in overleg en na goedkeuring van Niet Ingewikkeld. Voor dragers en doeken met een waarde boven € 100,- wordt een waarborg van € 50,- gerekend. Deze dient voorafgaand aan de huurperiode betaald te worden. Bij schade, verlies of diefstal die tijdens de huurperiode (aan de doek of drager) ontstaat, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, wordt de nieuwprijs van de doek of drager minus eventuele borg gerekend. De doeken en dragers moeten uiterlijk retour bij Niet Ingewikkeld zijn op de afgesproken datum.

Onder Niet Ingewikkeld wordt verstaan de onderneming met handelsnaam Niet Ingewikkeld die wordt uitgebaat door Sanne Meijer, woonachtig te Roggenstede 2, 7007 DS Doetinchem (Nederland) met KVK nummer 80689728. De overeenkomst tussen de klant en Niet Ingewikkeld komt tot stand op het moment dat de klant zijn schriftelijk akkoord geeft (via mail, whats app, messenger of websiteformulier)en Niet Ingewikkeld deze bevestigd. De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro's en inclusief BTW.